Shared Space

augustus 2017: onderzoek wegbeleving

Kenniscentrum Shared Space van NHL Hogeschool voert in 2017 in samenwerking met de provincie Fryslân onderzoek uit naar weggedrag en wegbeleving van automobilisten op wegen buiten de bebouwde kom in Zuidoost Fryslân. Onderzocht wordt onderzocht welke verkeerskundige en landschappelijke inrichtings-elementen invloed hebben op wegbeleving en rijgedrag van automobilisten. Hiervoor worden op circa 10 locaties verkeersmetingen verricht en worden weggebruikers ondervraagd naar hun wegbeleving. De resultaten worden in het najaar van 2017 verwacht.

mei 2017: presentaties opdracht Shared Space

Als afsluiting van de collegereeks Shared Space presenteerden studenten van NHL Hogeschool vandaag aan de hand van korte poster-presentaties hun analyses en ontwerpen voor veilige, aantrekkelijke en functionele openbare ruimtes. De studenten van de minors Traffic Psychology, Infrastructuur en Stedenbouw van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit hebben voor zelf gekozen locaties verbeter-voorstellen gedaan, gebaseerd op de uitgangspunten van Shared Space. De middag leverde een breed scala aan creatieve oplossingen op!

maart 2017: bezoek delegatie Department for Transport

Op woensdag 22 maart ontvingen we bij het kenniscentrum Shared Space van NHL Hogeschool een delegatie van het britse Department for Transport uit Londen voor een tweedaagse rondgang langs Shared Space-projecten in de provincie Fryslân. Aanleiding is een actualisering van de engelse guidelines voor wegontwerp. Gedurende twee dagen werden tal van recente projecten bezocht in onder meer Leeuwarden, Sneek, Drachten, Frieschepalen en Franeker. Daarbij werd met diverse vertegenwoordigers van gemeenten ervaringen met Shared Space besproken.

februari 2017: onderzoek effecten herinrichting Frieschepalen

Studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit van NHL Hogeschool doen onderzoek naar de effecten van de herinrichting van Frieschepalen. In 2016 is de kern van dit dorp op de grens van Friesland en Groningen heringericht op basis van de uitgangspunten van Shared Space. Vóór de herinrichting is al een belevingsonderzoek uitgevoerd en zijn observaties verricht van de afwikkeling van het verkeer op de centrale kruising in het dorp. Na de herinrichting zijn in 2016 opnieuw observaties uitgevoerd. In de komende maanden zullen de observaties worden geanalyseerd en wordt opnieuw een belevingsonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek worden de effecten van de herinrichting van de kruising op het verkeersgedrag, afwikkeling van ontmoetingen en de beleving van weggebruikers in beeld gebracht.

januari 2017: nieuwe kennisdatabase Shared Space

Verkeerssituaties reguleren op basis van de eigen verantwoordelijkheid van mensen, in plaats van regels en verkeersborden; dat is het uitgangspunt van Shared Space. Een idee uit Friesland dat landelijke én internationale belangstelling oplevert. Kenniscentrum Shared Space van NHL Hogeschool biedt met deze website een database van de verschillende Shared Space-locaties die in de afgelopen jaren gerealiseerd zijn en diverse publicaties en artikelen. De komende maanden vullen we deze database steeds meer verder aan.